+98-900-222-6080 info@FarcoBrake.com

ترمز هیدرولیک فارکو / نصب ترمز درام

ترمز همیشه بعد از موتور و در سمت سرعت بالای گیربکس قرار دارد، زیرا سرعت بالاتر آن باعث می شود انرژی جنبشی با گشتاور کمتر و در نتیجه گشتاور ترمز کوچکتر استفاده می شود. به طور کلی، اتصال بین موتور و گیربکس با یک درام ترمز به هم متصل می شود.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ترمز معمولاً بین موتور و گیربکس (یعنی روی شفت با سرعت بالا) با درام ترمز همیشه در سمت گیربکس، که سمت بار است، نصب می شود. ترمز می تواند یک جسم بلند شده یا یک سیستم دوار را متوقف کند. در صورتی که امکان نصب ترمز بین موتور و گیربکس وجود نداشته باشد، ترمز باید بر روی پسوند شافت سرعت بالای موتورنصب شود.

چنانچه فضای مناسب بین موتور و گیربکس کم  باشد، لازم است با توجه به نیروی فشاری جهت تولیداصطکاکی ( )  و تغییرکفشکها و درام سیستم ترمز ( مطابق با استاندارد DIN 15435) ازکفشکهای (RF4)، درام GL  و ترمز هایی با گشتاور کوچک تراستفاده گردد. پهنای درام های GL، 1.5 برابر کفشک لنت و درام ترمز معمولی می باشد.

نصب ترمز درام

نقشه نصب ترمز درام

بنابراین، همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، در سه نقطه می توان سیستم ترمز را نصب کرد:

–        بین موتور و گیربکس

–        پشت موتور

–        خروجی گیربکس

 

بهترین موقعیت جهت نصب ترمز بین موتور وگیر بکس است. نکته مهم وقابل توجه ای که در این موقعیت وجود دارد، هم راستا بودن محور موتور و گیربکس می باشد. چنان چه این دو محور هم راستا نباشند و دو شافت را به همدیگر اتصال دهیم، در مجموعه متصل شده لرزش ایجاد می شود . این لرزش موجب کاهش عمر سیستم ترمز ،مصرف مقادیر زیادی لنت، کاهش اطمینان از عملکرد و ایمنی می گردد.

در دومین موقعیت نصب باید از موتور های خاص استفاده کرد.

ولی درخروجی گیربکس (موقعیت سوم ) به علت اینکه عموما گشتاور شافت خروجی بالایی وجود دارد باید در نوع انتخاب سیستم ترمز از لحاظ گشتاورترمز دقت زیادی به عمل آورد (این به این معناست عموما نصب ترمز در سومین موقعیت پیشنهاد  نمی گردد).

ترمز هیدرولیک فارکو - نصب ترمز درام

ترمز هیدرولیک فارکو – نصب ترمز درام

برای نصب ترمز بر روی درام روی شفت با انتهای باز-آزاد (یا محل جایگزین)، می توان ترمز را پس از افزایش فاصله بین بازوهای آن از انتهای باز-آزاد درام وارد کرد (در صورت لزوم). برای افزایش فاصله بین بازوها پس از باز کردن پیچ و مهره پشت بازو، مهره های قفل میله را باز کنید (شکل بالا را مشاهده کنید). حالا مهره تنظیم را شل کنید و بازوی کناری را فشار دهید تا فاصله بین بازوها بیشتر شود. اکنون می توان ترمز را در محل جایگزین نصب کرد.

 

برای نصب ترمز روی کوپلینگ درام بین موتور و گیربکس (که غالبا محل معمولی نصب تلقی می گردد)، بازوی جانبی باید برداشته شود تا مجموعه ترمز بدون بازوی جانبی در محل معمولی نصب شود. برای جدا کردن بازوی کناری پس از باز کردن پیچ و مهره پشتی بازو، مهره های قفلی را باز کرده و مهره تنظیم را بردارید. حالا پس از جدا کردن اشپیل بازوی کناری، پین لولا را از آن جدا کنید. حالا بازوی کناری را بردارید. پس از برداشتن بازوی جانبی، مجموعه ترمز بدون بازوی جانبی را می توان در محل معمولی همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است نصب کرد (در حالی که کفشک ترمز بازوی اصلی با درام ترمز تماس دارد).

نصب ترمز درام

پس از نصب مجموعه ترمز بدون بازوی جانبی در محل عادی، بازوی جانبی را به عقب (در موقعیت اولیه) به دنبال مراحل جداسازی به ترتیب معکوس نصب کنید.

از آن جایی که بازو و کفشک های ترمز متحرک هستند، لنت های اصطکاکی ترمز حتی زمانی که ترمز به درستی تنظیم نشده باشد با درام ترمز تماس کامل نخواهد داشت.  در این حالت لنت های اصطکاکی به یک اندازه بارگذاری نمی شوند. بنابراین یک  لنت بیشتر گرم می شود ودر آن سایش سریعتر انجام می شود.

با توجه به موارد فوق، پس از نصب ترمز بر روی درام ترمز، به دستورالعمل های زیر توجه کنید ( اختلاف ارتفاع شافتهای موتور و گیربکس حداکثرکمتر از 0.25 میلی متر باید باشند) .

• پیچ های نصب را در پایه نصب قرار دهید اما آن ها را  کاملا سفت نکنید.

• در صورت لزوم، برای تنظیم اختلاف ارتفاع بین ترمز و درام ترمز از شیلنگ ترازیاب و یا دوربین نقشه برداری استفاده کنید.

اکنون ترمز را روی درام ترمز قرار دهید و پیچ های نصب را با گشتاور توصیه شده ببندید. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، برای این که ترمز در مرکز درام ترمز قرار گیرد، پین های لولای بازوها باید در فاصله مساوی از خط مرکزی درام (یعنی A = B) باشند. شاقول و خط کش ممکن است برای اندازه گیری فواصل A و B استفاده شود.

اطمینان حاصل کنید که هر دو کفش ترمز با درام ترمز تماس کامل دارند. توصیه می شود که عدم موازی بودن و شیب سطح لنت ترمز به سطح درام ترمز از 0.1 میلی متر تجاوز نکند.

آموزش نصب ترمز درام / ترمز هیدرولیک فارکو

همچنین بخوانید :

معرفی انواع ترمز

معرفی ترمز الکترو هیدرولیک جرثقیل فارکو

تعمیر و نگه‌داری ترمز جرثقیل فارکو